(109) Νακος Μαρουγκας – Ο πατέρας του, ο Καρλ Schulz, ήταν…

Πηγή: (109) Νακος Μαρουγκας – Ο πατέρας του, ο Καρλ Schulz, ήταν…

Author: sevenepsilonseven

Innovative Exploitation of Funds / Vessels / Shaping of Pubic Opinion / Loans in Gold / Creation / Development of a new Currency - With official introducation in Foreign Excange Market (FOREX) !! ***Against Of The New Order Things - Against Globalization ... the enemy of idiots***

One thought on “(109) Νακος Μαρουγκας – Ο πατέρας του, ο Καρλ Schulz, ήταν…”

  1. His father, Karl Schulz, was hauptsturmführer and chief known Mauthausen concentration camp. The Karl Schulz joined the SS (ID 400037), 1 May 1937. In 1939, classified as obersturmführer volunteered for service in the concentration camp Mauthausen, where he was head of the Political Department as a kind of extension of the Gestapo.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s